Opis mojej pracy
By osiągać sukcesy w codziennym życiu należy dobrze poznać siebie, czyli swoje możliwości, ukryte talenty i predyspozycje, oraz ewentualne podświadome opory i negatywne wzorce zachowań. Należy poznać również prawo przyczyny i skutku oraz zależność między ludzkim umysłem a doświadczeniami życiowymi.
Dobrze opracowany, na podstawie powyższej wiedzy, program działania to podstawa. Do tego potrzebna jest jednak sumienna, systematyczna i wytrwała praca.
O moim podejściu do współpracy

Zanim przystąpię do współpracy z daną osobą, przeprowadzam z nią konsultację, w czasie której poznaję bliżej życie tej osoby, czyli sposób, w jaki żyje: jakie ma problemy z sobą, kryteria w życiu, dążenia i pragnienia, co jej ewentualnie w realizacji tego przeszkadza, jakie ma lęki, obawy, opory, czyli wzorce psychiczne nie pozwalające jej realizować swoich planów i do czego tak naprawdę ją to doprowadzało. Potrzebuję również rozpoznać predyspozycje dane jej przez naturę. By bliżej poznać tą osobę staram się poznać sposób, w jaki ona sama siebie postrzega, czyli w co wierzy, co deklaruje i na ile to realizuje. Dążę również do tego by poznać, jaką ma ogólnie samoocenę, na ile wierzy w realność stawianych przez siebie celów i na ile jest w nie zaangażowana. Decydująca się osoba na współpracę ze mną powinna być otwarta na rozmowę o sobie i gotowa odpowiedzieć na każde pytanie, które zadam dotyczące każdej dziedziny życia. Następnie prowadzę ją tak, by sama poznała i zrozumiała siebie, nauczyła się poruszać po swojej świadomości i umiejętnie z nią pracowała, czyli odkryła swoją prawdziwą naturę, zweryfikowała swój dotychczasowy obraz siebie oraz swoje kryteria i odnalazła w sobie to, co tak naprawdę jest dla niej najlepsze. Prowadzę więc sesję na podstawie wiedzy zdobytej w wyżej opisany sposób.

Współpraca ze mną jest czymś indywidualnym dla każdej osoby. Każdy człowiek to inna historia, inne przeżycia, doświadczenia, inne pragnienia i potrzeby. Mam więc indywidualne podejście do każdej osoby, staram się ją zrozumieć i zaobserwować, co na danym poziomie jest jej potrzebne. Prowadzę sesje tak, aby taka osoba zaczęła realizować swoje cele, o ile są one oczywiście zgodne z jej bosko-doskonałą naturą.

W tym celu, wspólnie z każdą współpracującą ze mną osobą opracowujemy pozytywne programy do samodzielnej, systematycznej pracy. Programy te są tak opracowane by były przeciwstawne do negatywnych wzorców, zgodne z predyspozycjami i kryteriami tej osoby oraz sformułowane w sposób dobrze zrozumiały przez jej podświadomość. Układane są one w formie afirmacji, nad którymi każda osoba zobowiązuje się samodzielnie i systematycznie pracować. Nie istotna jest forma, technikami mogą być: medytacja, wizualizacja, powtarzanie na głos czy pisanie, istotna jest koncentracja na danym temacie i co równie ważne, staranie się treść afirmacji wdrażać w swoje życie codzienne, czyli cokolwiek robimy, myślimy o sobie w pozytywny sposób, zgodny z opracowanym cyklem. W czasie każdego następnego spotkania coraz bardziej zagłębiamy się w pierwotne przyczyny i stawiamy bardziej sprecyzowane cele, co za tym idzie same afirmacje są coraz bardziej sprecyzowane i bliższe zamierzonego przez siebie celu. Z wszystkich afirmacji, jakie zostają stworzone w czasie spotkań, tworzony jest "dekret afirmacyjny". Afirmacje układane są i łączone tematycznie. Po trzech, czterech spotkaniach każdy ma ułożony swój osobisty dekret afirmacyjny, w którym zawarte są wszystkie jego ważne cele i cechy osobowości. To, co we współpracy ze mną przynosi najlepsze efekty, to indywidualna sesja poprzedzona samodzielną, systematyczną praktyką.


Trochę więcej o działaniu afirmacji

Praca z afirmacjami i ich skuteczność zależy oczywiście od ich trafności do aktualnej sytuacji danej osoby, poziomu jej samooceny, poczucia bezpieczeństwa, wiary, pewności siebie, kompetencji itp. Jeśli na przykład, dana osoba ma brak poczucia kompetencji, to nad nimi należy najpierw popracować i w tym kierunku zostają ułożone afirmacje. Oczywiście afirmacjami nie wypracujemy kompetencji, jeśli w danej dziedzinie nie mamy ku temu nawet podstawowej wiedzy, jednak afirmacjami możemy pogłębić wiarę we własne możliwości i uwolnić opór przed zdobywaniem danych umiejętności. Tym sposobem znacznie przyspieszamy i pogłębiamy proces zdobywania kompetencji.

Najlepszym przykładem potwierdzającym tą teorię jest nauka pracy na komputerze. Dorosłe osoby zazwyczaj boją się tej nauki, nie wierząc, że mogą się nauczyć obsługi komputera. Natomiast już 4-5-cio letnie dziecko po prostu siada i pracuje. Dla takiego dziecka praca z komputerem kojarzy się z zabawą, dlatego jego podświadomość jest zachęcona do szybkiej nauki. Dodatkowo nie ma ono w sobie przekonania, że to trudne. Dorosły człowiek często siada do nauki z przymusem i z wyobrażeniem przerażającego ogromu wiedzy, jaką mus zgłębić by biegle władać komputerem. Takimi przekonaniami zawiaduje nasza podświadomość, która jednocześnie jest odpowiedzialna za przyjmowanie, przechowywanie i przejawianie kompetencji. Prosty wniosek: ucząc się w przekonaniu że to trudne, wręcz niemożliwe, nasza podświadomość przyjmuje i przejawia dane kompetencje z takimi wyobrażeniami, czyli przejawianie kompetencji staje się wówczas niemożliwe. Wierząc, że coś jest proste a dodatkowo przyjemne, wystarczy, że raz to przećwiczymy i nasza podświadomość od razu wprowadza poznaną wiedzę do praktycznego zastosowania. Zmiana wewnętrznych przeświadczeń, (błędnych wzorców reagowania) sprawia, że radykalnie zmienia się nasze funkcjonowanie w codziennym życiu.

Jeśli ktoś nie wie, jakie ma predyspozycje i co tak naprawdę da mu życiowe spełnienie, to również od tego należy zacząć osobistą pracę nad sobą. Czyli przekonać siebie do tego, że łatwo poznaję i wdrażam w codzienne życie swoje talenty umiejętności i predyspozycje. Dla przykładu: Jeśli teraz zadałeś sobie pytanie typu "a co jeśli ja takich nie mam?" to powinieneś zacząć od afirmacji typu: Tak naprawdę jestem wartościowy, zdolny i wyposażony w genialne talenty. Przecież każdy z nas, tak jak każdy człowiek sukcesu, ma nieograniczony potencjał możliwości i talentów. Od uświadomienia sobie tego nie rzadko należy zacząć prace nad sobą. Mówiąc krótko w pracy z afirmacjami chodzi o dotarcie do pierwotnego, ograniczającego nas przekonania i zmianę go na pozytywnie kształtującego nasze obecne życie. Obszerny opis pracy z afirmacjami znajdziesz w książce: Afirmacje Sukcesywne.

Dzięki prawidłowej pracy z afirmacjami, dopasowanymi do etapu realizowanego celu, można rozpoznać podświadome opory, predyspozycje i skłonności. Dzięki odpowiedziom w reakcji na afirmacje można je uzupełnić i sprecyzować pod osobistym kontem danej osoby. Należy takie afirmacje ciągle dopracowywać w zależności od ujawnianych, coraz bardziej subtelnych blokad i dopasowywać te afirmacje do danego etapu, poziomu urzeczywistnienia celu, który sobie stawiamy. Tak do skutku. By takie afirmacje dopracowywać pod kontem danej osoby i na jej aktualnym etapie poświęcam tej osobie ok. 3 do 5 godzin na każdym spotkaniu. Osoby na początku naszych spotkań są prowadzone tak, by prawidłowo wykonywały powyższe ćwiczenia. Z czasem każdy coraz bardziej samodzielnie kontynuuje prace nad sobą, sam znajduje dla siebie najlepsze formy pracy, co za tym idzie sam na bieżąco świadomie rozpracowuje swoje programy myślowe i podnosi jakość swojego życia.

Afirmacje należy systematycznie powtarzać, jednak nie powinny być powtarzane automatycznie. Należy je powtarzać świadomie, przekonywać się do nich i analizować jak podświadomość reaguje na jej treść, po to, by następnie podsunąć jej trafne antidotum na otrzymaną reakcje. Dziecko nauczy się skutecznie chodzić, jeśli będzie systematycznie ćwiczyć, tak samo jest z afirmacjami. Systematyka i świadome dostrajanie się do treści afirmacji krok po kroku daje trwałe efekty.


O moich praktykach

W swoim życiu spotkałem się z różnymi technikami pracy z umysłem oraz naukami i praktykami duchowymi wschodu i zachodu. Dzięki temu nauczyłem się różnych technik: medytacji, pracy z psychiką i energią człowieka oraz uwalniania od psychicznych napięć. Stosując owe nauki koncentrowałem się na poznaniu ich szkieletu, podstaw tych praktyk. Postanowiłem zrozumieć, na podstawie jakich mechanizmów naszej psychiki one powstały. To pomogło mi znaleźć wspólne ich aspekty świadczące o możliwościach ludzkiego umysłu. Takie studiowanie różnych praktyk, pozwoliło mi więc poznać i zrozumieć ludzką świadomość, jej zdolności i możliwości. Z praktyk, które poznałem wykorzystuję wiele aspektów łącząc je i wykorzystując w swojej obecnej współpracy z klientami.

Obecnie stosuję opracowaną przez siebie metodę na podstawie zdobytych doświadczeń stosowanych praktyk oraz własnych odkryć. Moja współpraca z ludźmi polega głównie na łączeniu praktyk: Huny, Jogi i Buddyzmu wraz ze współczesnymi technikami terapeutycznymi i doskonalenia osobowości.

Z Huny wykorzystuję naukę o trzech jaźniach, wizualizację i przekonanie, że cel, który się sobie postawi jest do osiągnięcia, pod warunkiem zachowania zdrowych intencji do siebie i innych. W modlitwie odwołuję się do nadświadomości, w której każdy przechowuje doskonały obraz siebie: swojego doskonałego ciała, stanu emocjonalnego, wyobrażeniowego oraz informacje o najlepszych zdolnościach i predyspozycjach, które ma każdy z nas. Dzięki takiemu kontaktowi pomagam klientowi stworzyć w wyobraźni doskonały obraz siebie, po czym ma on za zadanie utrzymać go w swojej wizualizacji.

Z Jogi wykorzystuję głównie naukę o oddechu i pracę z energią człowieka. Uczę klienta obserwować różnicę energetyczną między jego aktualnym stanem a doskonałym obrazem siebie. Poprzez odpowiednie oddechy klient dostraja się do owej energii i urzeczywistnia ją w swoim ciele.

W czasie takiego dostrajania się energetycznego do nadświadomego obrazu siebie, pracy z energią i z głębokim, świadomym oddychaniem uzewnętrzniają się wszelkie dawne urazy, porażki, napięcia energetyczne i tłumione negatywne emocje, czyli wszystko to, co nie pozwala nam na przejawianie na planie fizycznym naszego doskonałego obrazu siebie, o którym informacje przechowuje nasza nadświadomość.

Tutaj niezbędne okazują się nauki buddyjskie, z których pochodzi nauka prawa karmy - prawa przyczyny i skutku, nauka o reinkarnacji i wyzwoleniu z cierpienia poprzez wyzbycie się emocji. Okazuje się, że każdy problem, negatywne doświadczenie czy nawet dolegliwość fizyczna mają swoją przyczynę w błędnym myśleniu czy postępowaniu w przeszłości. Negatywne przekonania pozostają w nas do póki ich nie zmienimy, a nie zmienimy do póki nie przypomnimy sobie, kiedy i dlaczego je podjęliśmy. W takiej sytuacji sugeruję klientowi powrót pamięcią z obecną świadomością do pierwotnej przyczyny danej emocji lub negatywnego odczucia po to, by przyjrzeć się podjętym wówczas decyzjom, ich motywom i ich konsekwencjom oraz zmienić owe decyzje na pozytywne i korzystnie działające w obecnym życiu. Taki powrót pamięcią pozwala uwolnić negatywne i ograniczające wzorce myślowe, dzięki czemu ułatwia przejaw pozytywnej wizualizacji, do jakiej osoba dostrajała się na początku takiej sesji.

Oczywiście ja nie gwarantuję takiego sukcesu za pierwszym razem. Taka współpraca z klientem wymaga zgody, chęci i pełnego zaangażowania z jego strony oraz wspierania jej samodzielną pracą nad sobą, chodzi głównie o skoncentrowanie swojej uwagi poprzez medytacje i afirmacje na zalecanym przeze mnie temacie. Współpraca taka jest tym bardziej owocna im bardziej zaangażowana w nią jest osoba ze mną współpracująca. Ważne jest więc aby dany klient jak najwięcej od siebie oczekiwał, nie zakłamywał się, był gotowy do współpracy i do zaangażowania w siebie czasu i energii. W czasie sesji ze mną zdarza się, że konfrontacje klienta ze stłumionymi w sobie emocjami mogą być dla niego nieprzyjemne i nie chce on kontynuować współpracy, chodzi głównie o to by przestać złorzeczyć i podtrzymywać żale a nauczyć się wybaczać, odpuszczać i akceptować. W takiej sytuacji dana osoba powinna podjąć wyzwanie typu: "Akceptuję swój stan, nie będę się dłużej oszukiwać, chcę to zmienić i zrobię to". Zdarza się również, że klient nie chce się zaangażować w intensywne oddechy, które również mogą wywoływać chwilowe, negatywne odczucia. Ale cóż, współpraca ta wymaga pewnych poświęceń, jednak daje swoje rezultaty w postaci nawet uzdrowień "nieuleczalnych" dolegliwości.


"Skutki uboczne" - Klient przychodzący do mnie na sesje doświadcza prawdy o sobie, czyli wszystko to, co nosi w sobie stłumione uzewnętrznia i zaczyna odczuwać. To jest niezbędne w procesie oczyszczania. Zdarza się, że samoocena pewnej osoby może być zbudowana na sztucznym wizerunku, czyli urojonych wartościach. Taka osoba ma wysokie mniemanie o sobie, mimo że nosi w sobie mnóstwo stłumionych wzorców niskiej samooceny. Oczywiście, z wyjątkiem urojonego dowartościowywania się, takim wizerunkiem nie da się osiągnąć żadnego większego sukcesu na ścieżce rozwoju duchowego. Zdarza się więc, że osoba przychodząca na spotkanie nie jest w stanie zaakceptować prawdy na swój temat, którą uświadamia sobie w czasie konfrontacji ze swoimi wzorcami zachowań. W związku z czym może ona nie podjąć dalszej współpracy. Jest to jedyna znana mi sytuacja, w której ktoś może krytykować moją pomoc, gdyż uzewnętrznione zostały u tej osoby stłumione wzorce, wobec których nie zostało podjęte wyzwanie dalszej pracy. W ten sposób zburzony został sztuczny wizerunek, którym taka osoba nie potrafi się już dowartościowywać, a brak intencji dalszej pracy z uzewnętrznionymi wzorcami sprawia, że zostaje ona pozostawiona ze świadomością swoich urojeń.

Efektem mojej kilkuletniej praktyki terapeutycznej są książki mojego autorstwa: DZIECI REGRESJI -Uzdrawianie dzieciństwa oraz Afirmacje Sukcesywne.

By bardziej zobrazować mój sposób myślenia i postępowania oraz pracę z ludźmi proponuję zapoznanie się ze zjawiskiem regresji, oraz przeczytanie innych moich artykułów i do obejrzenia relacji filmowych z moich wykładów.

Jeśli chcesz panować nad swoim losem i samemu kształtować własne życie, zapraszam do współpracy ze mną. Korzystając z własnej wiedzy i umiejętności zapoznam Cię z tajnikami mocy ludzkiej świadomości i technikami panowania nad nimi. Pomogę również w odkryciu i uzewnętrznieniu Twoich osobistych, naturalnych talentów i predyspozycji oraz w uwalnianiu oporów (destrukcyjnych wzorców psychicznych) przed ich przejawianiem, a także w realizacji zamierzonego przez siebie celu. Współpraca ze mną pozwoli Ci więc określić Twój cel w życiu, oraz pokaże drogę do jego realizacji. Reszta potrzebna do pełnego sukcesu to wkład Twojej pracy i dyscypliny.

Do współpracy ze mną zapraszam wszystkie osoby, które wiedzą czego chcą, są gotowe na konfrontacje z samym sobą oraz do zaangażowania się w swój proces samouzdrawiania i samodoskonalenia.

Każde spotkanie to około 5-cio godzinne intensywne indywidualne warsztaty. Tyle czasu potrzebuję by dobrze zdiagnozować, wspólnie określić bądź sprecyzować cele, przygotować osobisty cykl do samodzielnej praktyki, oraz przeprowadzić sesję w stanie medytacyjnym, polegającą na pracy z podświadomością. Autorem tego artykułu jest Robert Krakowiak. www.duchowa.pl

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną współpracą ze mną, to proszę o kontakt telefoniczny.

Kimkolwiek jesteś,
jesteś człowiekiem, który dąży do zadowolenia
z siebie, miłości i wewnętrznej harmonii.
Cokolwiek robisz,
starasz się by Twoja praca była doceniona.
W cokolwiek wierzysz,
starasz się żyć zgodnie ze swoimi ideałami.
Każdemu z nas, także i Tobie,
dana jest droga do miłości, szczęśliwości
i poznania samego siebie.
Każdy z nas, także i Ty,
jesteś zdolny do przejawiania
swojej bosko doskonałej natury.
Każdy z nas, także i Ty,
sam kształtujesz własne życie i od Ciebie zależy
jak bardzo szczęśliwy w nim jesteś!
Zobacz więcej:

Opinie moich klientów »

Moje wykłady »

Moje artykuły »Poleć ten tekst znajomym:
Nazywam się Robert Krakowiak.
Od 1996 roku współpracuje z ludźmi pomagając im uwolnić się od wpływów doświadczeń z przeszłości, które nie pozwalały im realizować zaplanowanych przez siebie celów i żyć pełnią życia.
Zobacz opinie moich klientów »
Więcej o mojej pracy »
To do czego doprowadziła mnie owa pomoc zawarłem w swoich książkach i poprzez nie chcę dzielić się z Wami swoją wiedzą, która pomogła już wielu ludziom.

Kontakt ze mną:AFIRMACJE SUKCESYWNE

Afirmacje Sukcesywne

Opisuje zaawansowaną technikę pracy z afirmacjami. Nauczy Cię ona, jak układać, uwiarygodniać, stopniować i precyzować afirmacje pod kątem konkretnej osoby, konkretnego celu oraz etapu jego realizacji. Nauczy Cię również tego, jak skutecznie z nimi pracować. Książka mówi o tym, jak zmienić swój zewnętrzny, ale i wewnętrzny stan, czyli jak zmienić swoje życie i jak umieć się nim cieszyć. Zawiera wiedzę teoretyczną, jak również część praktyczną, która pozwala samodzielnie pracować nad sobą.


DZIECI REGRESJI
- Uzdrawianie dzieciństwa

Dzieci Regresji - Uzdrawianie dzieciństwa

Jeśli w Twoim życiu nie układa się tak jak chciałeś, jeśli czujesz w sobie opór, niemoc czy bezsilność w realizacji swoich celów, to ta książka pomoże Ci w odnalezieniu tego przyczyn, w uwolnieniu się od nich i otworzy Ci drogę do sukcesów. Książka ta ma za zadanie pomóc uwolnić się od przeszkadzających w dorosłym życiu: emocji, blokad i napięć pochodzących z okresu dzieciństwa. Przy okazji uczy umiejętnie, zdrowo i świadomie wychowywać własne potomstwo, by prawidłowo się rozwijało i mogło pozwolić sobie na szczęśliwe życie.


Wykłady wideo

"Usłyszałem kiedyś stwierdzenie, iż człowiek został stworzony bez instrukcji obsługi. Przyglądając się ludzkiemu zachowaniu stwierdziłem, że coś w tym jest. Wystarczy przyjrzeć się temu, w jaki sposób ludzie traktują się nawzajem i jakie konsekwencje przynoszą ich nieprzemyślane decyzje by przekonać się, że człowiek rzeczywiście nie potrafi posługiwać się swoim życiem."
czytaj dalej »
Subskrypcj@


Jeżeli chcesz otrzymywać informacje
o moich kursach i wykładach
wpisz swój adres E-mail.


Zakup książki !Książki: "AFIRMACJE SUKCESYWNE"
oraz "DZIECI REGRESJI"
do kupienia na stronie autora.
Tylko tutaj na życzenie z dedykacją od autora.


Duchowa.pl © Robert Krakowiak,
Wszystkie prawa zastrzeżone.